Sign in

У кожному сучасному проекті основою є спільнота, чим більше фанбаза і лояльніше співтовариство, тим більше можливостей відкривається перед проектом. У проекті Covalent вже більш 100.000 учасників в різних соціальних мережах, які можуть брати участь у розвитку проекту за допомогою участі на форумі https://gov.covalenthq.com/. Керівництво проекту зробило все можливе для зручності і швидкого зворотного зв’язку спільноти — справедливе голосування більшості забезпечує чесність і прозорість.


Artemastafev

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store